Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

O obci

Obec Spišské Hanušovce je miestom s atraktívnym prostredím pre život. Všestranným rozvojom a využívaním svojho vnútorného potenciálu zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov, ktorým poskytuje kvalitné služby. 

 

Poloha katastrálneho územia a prírodné pomery 

Obec Spišské Hanušovce leží v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok. Jej katastrálne územie susedí s katastrálnymi územiami obcí: Veľká Franková, Jezersko, Reľov, Zálesie a Matiašovce. 

Geologickú stavbu územia tvorí centrálnokarpatský paleogén (flyšové pásmo), ktorý je tvorený najmä pieskovcami a ílovcami, v menšej miere zlepencami a ďalšími horninami. Z hľadiska geomorfologického členenia patrí katastrálne územie obce do Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie západné Karpaty, Podhôľno-magurskej oblasti a celku Spišská Magura. Z aspektu vertikálnej disekcie reliéfu sa na území obce nachádzajú najmä vrchoviny. Pozdĺž Rieky sa nachádza riečna dolina, vymodelovaná eróznou činnosťou tohto vodného toku. Prítomnosť flyšového pásma, charakteristického striedaním priepustných a nepriepustných hornín, determinuje výskyt svahových deformácií, z ktorých najvýraznejšie sú zosuvy. Modelačným médiom týchto zosuvov je najčastejšie gravitácia, nachádzajú sa tu však aj zosuvy vytvorené eróznou činnosťou riek a potokov. 

Hydrologicky patrí územie obce do úmoria Baltského mora, do povodia Dunajca a rieky Rieka, tečúcej južno-severným smerom, ktorá odvodňuje územie obce a vlieva sa do Dunajca. Najväčšie prítoky Rieky v katastri obce Spišské Hanušovce sú potoky Ľoch, Klauza, Tamplik a Giblik, pričom tieto majú niekoľko ďalších prítokov. Spomínané rieky a potoky majú snehovo-dažďový režim odtoku, čo znamená, že najvyššiu vodnosť majú v apríli až v júli a najnižšiu od novembra do februára. Striedanie priepustných a nepriepustných hornín vytvára nepriaznivé podmienky pre akumuláciu podzemných vôd. Priaznivejšie podmienky sa vytvárajú pozdĺž zlomov a v bridlicových puklinách, kde možno nájsť kolektory. Územie je na podzemné vody pomerne chudobné, minerálne pramene sa v katastri obce nenachádzajú. 

 

Kvalita životného prostredia 

Ochrana prírody a krajiny 

Katastrálne územie obce Spišské Hanušovce leží v ochrannom pásme Pieninského národného parku a platí na ňom 2. stupeň územnej ochrany prírody. V obci sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia ani prvky ochrany prírody s vyšším stupňom ochrany. Najbližšie k obci Spišské Hanušovce sa nachádzajú prírodné rezervácie a prírodné pamiatky v katastri obcí Osturňa (Veľké osturnianske jazero, Malé jazerá, Jazero) a Jezersko (Jezerské jazero). V Osturni sa nachádza aj pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. V neďalekom Pieninskom národnom parku sa nachádzajú zóny s 2. až 5. stupňom ochrany. Jeho súčasťou sú aj 4 prírodné rezervácie – Národná prírodná rezervácia Haligovské skaly, NPR Prielom Dunajca, NPR Prielom Lesníckeho potoka a NPR Kamienska tisina. V Červenom Kláštore sa taktiež nachádza Národná kultúrna pamiatka s rovnomenným názvom. 

Veľmi významným progresívnym momentom z aspektu ochrany prírody a krajiny a skvalitňovania životného prostredia bolo odstavenie kotolní na tuhé palivo (predovšetkým uhlie), ktoré dominovalo v tepelnom hospodárstve územia až do konca 90-tych rokov a ktoré výrazne znečisťovalo ovzdušie. V roku 1998 prebehla plynofikácia obce a v roku 2000 plynofikácia školy. V súčasnosti prevádzkujú niektoré domácnosti z dôvodu nastavenia cien plynu okrem plynových kotolní aj kotly na tuhé palivo, jedná sa však o kúrenie drevnou hmotou a nie uhlím. 

Odpadové hospodárstvo 

Systém zberu komunálnych odpadov je v obci nastavený podľa reálnych potrieb obyvateľov a zabezpečuje sa v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je vysoká, v roku 2022 dosiahla až 74 %. Obec teda v tomto ukazovateli plní cieľ v oblasti nakladania s odpadmi, stanovený pre Slovenskú republiku (dosiahnuť mieru recyklácie na úrovni 60 %). Na zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú KUKA nádoby alebo veľkoobjemové kontajnery (VOK). V obci je zavedený kalendárový systém zberu zmesového odpadu – všetky nádoby na zmesový odpad sa vyvážajú v pravidelných intervaloch. Na triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov sa používajú plastové vrecia alebo kontajnery. Ostatné oddelene zbierané zložky odpadu sa v obci zbierajú spravidla 2x ročne. V záujme kvalitnejšieho a efektívnejšieho nakladania s odpadmi v obci by bolo vhodné vybudovať malú kompostáreň. 

 

Dopravná infraštruktúra 

Cestná doprava 

Územie Zamaguria je pomerne izolované od cestných komunikácií vyššieho rádu tak v Slovenskej republike, ako aj v Poľsku (pozri obrázok). Najbližšie napojenie na cestu I. triedy predstavujú dopravné uzly v Spišskej Belej (cesta I/67) a Starej Ľubovni (resp. v Hniezdnom, cesta I/77), v Poľsku je to dopravný uzol Nowy Targ. Z aspektu pripojenia na cesty I. triedy je teda poloha Spišských Hanušoviec veľmi nevýhodná. Navyše, horský hrebeň Spišskej Magury, tiahnuci sa celou južnou a juhovýchodnou hranicou Zamaguria, výrazne zvyšuje nielen cestnú vzdialenosť, ale aj časovú dostupnosť obce. Najdôležitejším a zároveň aj najbližším dopravným uzlom pre obec Spišské Hanušovce je mesto Poprad, na území ktorého sa nachádzajú zastávky medzinárodnej autobusovej i železničnej prepravy ako i medzinárodné letisko a okolo ktorého tiež prechádza najdôležitejšia dopravná tepna Slovenska – diaľnica D1. Ďalšími významnými dopravnými uzlami v širšom okolí sú mestá Krakow a Košice. 

Dopravná infraštruktúra Zamaguria je tvorená len cestnými ťahmi nižšieho rádu. Komunikačnú os územia tvoria dve cesty II. triedy č. 542 a č. 543. Cesta č. 542 (na ktorej ležia aj Spišské Hanušovce), prebiehajúca severo-južným smerom v dĺžke 27 km, spája Spišskú Starú Ves so Spišskou Belou, cesta č. 543, prebiehajúca západo-východným smerom, spája hraničný prechod Lysá nad Dunajcom s obcou Hniezdne v blízkosti Starej Ľubovne. Cesta č. 542 sa napája na spomínanú cestu prvej triedy I/67, ktorá cez Plešivec, Rožňavu, Poprad a Ždiar spája Maďarsko s Poľskom. Cesta č. 543 sa v Hniezdnom napája na cestu prvej triedy I/77, vedúcu cez Poprad, Kežmarok, Starú Ľubovňu, Bardejov a Svidník smerom na Rzeszow v Poľsku. Ostatné komunikácie v Zamagurí predstavujú lokálne cesty III. triedy (napájajúce každú obec Zamaguria na cesty č. 542, resp. 543) a miestne komunikácie. 

Miestne komunikácie v Spišských Hanušovciach majú prevažne bezprašnú povrchovú úpravu s rôznym šírkovým usporiadaním. Kvalita miestnych ciest v obci je na slabšej úrovni. Linky autobusovej dopravy zabezpečujú pre obyvateľov obce spojenie s okresným mestom Kežmarok, so Spišskou Starou Vsou a obcou Osturňa. 

 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou prostredníctvom verejného vodovodu zabezpečuje Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad. Voda je do obce čerpaná z miestneho vodného zdroja. Negatívnou skutočnosťou z aspektu vybavenosti územia infraštruktúrou a tiež z pohľadu ochrany životného prostredia je fakt, že Spišské Hanušovce stále nemajú ČOV a nemajú vybudované ani verejné kanalizačné prípojky na splaškovú kanalizáciu. Vybudovaná je len dažďová kanalizácia, preto je nutné dobudovať aj splaškovú kanalizáciu. Niektoré domy sú napojené na vlastné septiky, ktorých obsah aj pravidelne vyvážajú. Niekoľko domov má vybudované vlastné domové čističky odpadových vôd. Väčšina domov v obci však odpadové vody likviduje vypúšťaním do dažďovej kanalizácie, príp. vypúšťaním do Rieky. 

Na druhej strane, priaznivým momentom je plynofikácia obce, ktorá prebehla v roku 1998. V roku 2000 bola dodatočne splynofikovaná aj škola. Z pohľadu zásobovania teplom teda obyvatelia poväčšine využívajú zemný plyn, z ekonomických dôvodov však niektorí prechádzajú na zásobovanie drevom. Všetky časti obce sú od roku 1947 elektrifikované. Mobilný signál je v obci dostupný od všetkých mobilných operátorov. Internetové pripojenie okrem mobilných operátorov umožňujú obyvateľom obce aj regionálni poskytovatelia internetu. 

 

Zdravotnícka a sociálna infraštruktúra, služby 

Za zdravotnou starostlivosťou musia obyvatelia obce dochádzať. Najbližšia ambulancia praktického lekára pre dospelých, lekára pre deti a dorast, najbližšia stomatologická ambulancia a lekáreň sa nachádzajú v Spišskej Starej Vsi. V zdravotnom stredisku v tomto meste vo vybrané dni v týždni ordinujú aj niektoré špecializované ambulancie. Ostatné špecializované zdravotnícke ambulancie sa nachádzajú najbližšie v Kežmarku a v Starej Ľubovni, kde sú taktiež nemocnice. 

Záchranná zdravotná služba s územnou pôsobnosťou pre celé Zamagurie sídli v Spišskej Starej Vsi. Odtiaľ v prípade potreby vykonáva výjazdy do Spišských Hanušoviec. Najbližšia stanica Hasičského a záchranného zboru sídli taktiež v Spišskej Starej Vsi, jej územnou pôsobnosťou je celé územie Zamaguria okrem obcí Veľký Lipník, Lesnica a Stráňany. V Spišských Hanušovciach funguje Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v prípade mimoriadnej udalosti v obci spolupracuje s profesionálnymi hasičmi. Je pomerne aktívny, pravidelne sa zapája do rôznych hasičských súťaží a zúčastňuje sa taktiež kultúrno-spoločenského života v obci. V obci sa nachádza pošta ako aj predajňa zmiešaného tovaru. Najbližší bankomat a čerpacia stanica sa nachádzajú v Sp. Starej Vsi, pobočka banky v Spišskej Belej a najbližšia pobočka zdravotnej poisťovne v Kežmarku. 

 

Školstvo, kultúrno-spoločenský život a šport 

V Spišských Hanušovciach sa nachádza základná škola s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec. Základnú školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí. Kvalita vyučovania je na dobrej úrovni, v miestnej ZŠ študovalo viacero rodákov, ktorí sú dnes vo vedeckej obci nositeľmi titulov docent a profesor. Najbližšia stredná škola, ktorú môžu študenti zo Spišských Hanušoviec navštevovať, je gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Ďalšie stredné školy sa nachádzajú v okolitých mestách Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. 

Kultúrny život v obci je pomerne bohatý. Od roku 1953 má obec postavený kultúrny dom, v ktorom sa konajú rôzne podujatia. Kultúrny dom je v súčasnosti takmer celý zrekonštruovaný, ostáva ešte realizovať rekonštrukciu strešného plášťa. V rokoch 1976 a 1977 sa v obci konali prvé dva ročníky najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia v Zamagurí – Zamagurských folklórnych slávností. Od roku 1978 boli tieto presťahované do Červeného Kláštora a Spišskej Starej Vsi. V minulosti sa v obci dokonca nachádzalo aj kino, v roku 1977 však bolo zrušené. Dlhoročnú tradíciu má v obci ochotnícke divadlo, ktoré si každoročne, najmä v období Vianoc, pripravuje rôzne vystúpenia. Okrem divadla má v obci dlhoročnú tradíciu aj folklór, fungujúci hlavne popri základnej škole. Deti sa môžu realizovať vo folklórnom súbore Kútniček. Pre potreby obyvateľov obce je na obecnom úrade zriadená knižnica. 

Okrem divadelných vystúpení miestneho ochotníckeho divadla a príležitostných vystúpení divadelných skupín z okolitých obcí sa v Spišských Hanušovciach počas roka koná viacero kultúrnych podujatí. Vo februári sa v čase fašiangov organizuje fašiangový sprievod a fašiangový ples. V máji sa uskutočňujú rôzne vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek. V letných mesiacoch sa každoročne organizujú Dni obce Spišské Hanušovce a taktiež hasičská súťaž o pohár starostu obce. 

Pre potreby športového vyžitia obyvateľov má obec vybudované rôzne športové zariadenia. V areáli základnej školy je najmä pre potreby žiakov vybudovaná telocvičňa a školské ihrisko. Ďalšie menšie ihrisko sa nachádza za kultúrnym domom. Pri kostole sa nachádza futbalové ihrisko, na ktorom od roku 1994 hrávajú svoje zápasy futbalové družstvá Telovýchovnej jednoty Tatran. TJ Tatran bola založená v roku 1960, v roku 1992 bola jej činnosť znovu obnovená. V súčasnosti (sezóna 2022/2023) hrá mužstvo dospelých vo futbalovej súťaži 8. liga, ktorá je riadená Podtatranským futbalovým zväzom. Na západnom okraji obce je pod kopcom Bufarek vybudovaný malý lyžiarsky areál s dvomi zjazdovkami. Jedna je určená pre začiatočníkov (dĺžka 160 m), druhá zjazdovka v dĺžke 450 metrov (s prevýšením 90 m) je určená pre nenáročných lyžiarov. 

Skip to content